• Proces inwestycyjny rozpoczyna się od analizy materiałów przekazanych nam przez przedsiębiorcę. Oczekujemy przedstawienia kompletnego biznesplanu. Analizę możemy jednak rozpocząć od dokumentu zawierającego streszczenie najważniejszych informacji z biznesplanu. Przed otrzymaniem pełnego biznesplanu możemy zawrzeć z przedsiębiorcą umowę o zachowaniu poufności.
  • Jeśli analiza materiałów wstępnych wzbudzi nasze zainteresowanie, rozpoczynamy dalsze prace nad projektem inwestycyjnym. Prace na tym etapie koncentrują się na analizie biznesplanu. Analiza dotyczy głównie takich jego elementów jak prognozy finansowe na okres co najmniej 2-3 lat (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych), opis rynku i analiza konkurencji. W trakcie analizy biznesplanu rozmawiamy z przedsiębiorcami i oczekujemy wyjaśnień z ich strony oraz odpowiedzi na szereg szczegółowych pytań. Ważne jest dla nas aby po drugiej stronie mieć kompetentnego partnera, który będzie znał rynek, na którym chce działać, konkurencję na tym rynku i perspektywy jego rozwoju.
  • Naszym celem jest jak najlepsze zrozumienie przedstawionego biznesu oraz ocena wiarygodności i prawdopodobieństwa zrealizowania prognoz finansowych. Sprawdzamy również spełnianie przez spółkę będącą celem przyszłej inwestycji, naszych kryteriów inwestycyjnych.
  • Jednocześnie z analizą biznesplanu rozpoczynamy z przedsiębiorcą negocjacje dotyczące warunków inwestycji. W przypadku pozytywnych wyników wstępnej analizy biznesplanu dążymy do podpisania z przedsiębiorcą listu intencyjnego (term sheet) zawierającego główne, uzgodnione już parametry przyszłej transakcji.
  • Kolejnym etapem procesu inwestycyjnego jest przeprowadzenie badania formalno-prawnej i finansowo-podatkowej sytuacji spółki, która jest celem naszej inwestycji – badanie typu due diligence. Decyzja o kontynuacji projektu i przeprowadzeniu badania podejmowana jest po otrzymaniu opinii naszego Komitetu Inwestycyjnego.
  • W oparciu o wyniki analizy biznesplanu oraz badania due diligence przygotowujemy projekt umowy inwestycyjnej. Umowa inwestycyjna zawiera wszystkie, szczegółowe zobowiązania stron (funduszu, spółki i jej udziałowców/akcjonariuszy) oraz warunki dokonania inwestycji. Ostateczna, uzgodniona w wyniku negocjacji z przedsiębiorcą, umowa inwestycyjna zostaje przedstawiona do zaopiniowania naszemu Komitetowi Inwestycyjnemu.
  • Inwestycja może zostać dokonana w terminie do czterech tygodni od dnia zawarcia umowy inwestycyjnej.
  • Polityka inwestycyjna Avanu zakłada możliwość uzależnienia finansowania spółek portfelowych od rezultatów osiąganych w procesie rozwoju spółki, tzw. kamieni milowych. W związku z tym dążymy do dokonywania inwestycji w transzach, których wypłata jest ściśle powiązana z osiąganiem kolejnych kamieni milowych. Istotnym dla przedsiębiorcy elementem naszej polityki inwestycyjnej jest możliwość weryfikacji wstępnej wyceny spółki dokonanej na potrzeby umowy inwestycyjnej, po upływie określonego czasu (np. 2 lata) i odpowiednie do zweryfikowanej wyceny, zmiany wielkości udziałów w spółce.
  • Co do zasady Avanu nie oczekuje obejmowania pakietów większościowych w spółkach portfelowych. Objęcie takiego pakietu może jednak wynikać z relacji potrzeb finansowych spółki do jej wyceny dokonywanej przed inwestycją lub po inwestycji, w wyniku weryfikacji wyceny.
  • W spółkach portfelowych Avanu oczekuje przyznania praw korporacyjnych umożliwiających zarówno realizację odpowiedniego nadzoru właścicielskiego jak też skuteczne i aktywne wspieranie zarządzających spółką w realizacji planu rozwoju spółki i wzrostu jej wartości.